ODS Zlín Logo

Aktuality

Miroslav Chalánek: Práce s rozpočtem je dynamický proces

4. 1. 2024

Přelom roku je spojený se schvalováním městského rozpočtu, je to tak jedinečná příležitost vyzpovídat náměstka primátora pro oblast ekonomiky Miroslava Chalánka, jak rozpočet vzniká a jaký bude v roce 2024. Řeč bude i o městských sportovištích a stále aktuálním tématu energií. Rozhovor se objevil v lednovém vydání (01/2024) Magazínu Zlín. Autorem rozhovoru je Tomáš Melzer.

Pane náměstku, popište nám, jak se sestavuje rozpočet města?

Sestavování rozpočtu začíná analýzou předchozích rozpočtů, to pomáhá identifikovat trendy, úspěchy a případné nedostatky. Poté se stanovují priority, tedy klíčové oblasti, které vyžadují finanční podporu, a stanovení priorit pro lepší alokaci zdrojů. Dalším důležitým krokem je odhad příjmů města, včetně daní, poplatků, grantů a jiných zdrojů financování. Na to navazuje podrobný odhad výdajů na projekty, služby, platy zaměstnanců, údržbu infrastruktury a další potřeby města. Návrh rozpočtu projde ekonomickou komisí, musí být schválen radou města a následně jde ke schválení do městského zastupitelstva. Rozpočet však musí být v během roku průběžně sledován a vyhodnocován jeho účinnosti s ohledem na plnění cílů a potřeby města. V případě potřeby mohou proběhnout úpravy rozpočtu v průběhu finančního období v reakci na neočekávané události nebo změny v projektech, na které jsou peníze vyčleněny. Práce s rozpočtem je dynamický proces, který vyžaduje spolupráci a transparentnost, aby bylo dosaženo efektivního využití finančních prostředků a odpovídání potřebám města. Zjednodušeně, město shromažďuje příjmy z daní, poplatků a dotací. Výdaje pak zahrnují náklady na veřejné služby, infrastrukturu, zaměstnance a další projekty.

Jaký bude městský rozpočet na rok 2024?

Rozpočet města Zlína na rok 2024 je sestaven jako schodkový a je krytý jak finančními prostředky z minulých let, tak smluvně zabezpečenými úvěry, přesněji řečeno revolvingovým úvěrem a úvěrem na strategické projekty. Rozpočet příjmové části pro rok 2024 je navrhován ve výši zhruba 2,5 miliardy korun, z toho bude zhruba 250 milionů korun kryto právě z úvěru. Strukturu příjmové části rozpočtu města sestavovaného pro rok 2024 ovlivňuje několik faktorů, vládní konsolidační balíček, predikce daňových příjmů Ministerstva financí České republiky, predikce daňových příjmů nezávislého specialisty na oblast financování veřejných rozpočtů, princip opatrnosti při sestavování příjmové části rozpočtu v důsledku předpokládaného vlivu pokračující energetické krize na vývoj ekonomiky nebo legislativní změny známé do doby sestavování rozpočtu.

Jak bude tedy vypadat výdajová stránka rozpočtu?

Výdajová část rozpočtu města Zlína se skládá z provozních a investičních výdajů. Část běžných výdajů města se dle zákona o rozpočtových pravidlech váže k jeho zákonným povinnostem a plnění těchto povinností je prvořadé. Mandatorní výdaje, např. daně, odvody, poplatky, se vztahují na město stejně jako na jiné právnické osoby. Druhou samostatnou skupinu výdajů tvoří výdaje na zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti. Je třeba připomenout, že výkon přenesené působnosti státní správy je financován prostřednictvím příspěvku ze státního rozpočtu, ten však pokrývá jen zhruba dvě třetiny skutečných nákladů. Věcné a osobní náklady na výkon státní správy jsou hrazeny z prostředků města Zlína. Třetí skupinu výdajů tvoří výdaje na vlastní činnosti města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města. U investičních akcí jsou finančními prostředky pokryty především akce na základě schválených usnesení tzv. „příslibů“ v Zastupitelstvu města Zlína a akcí v rámci výdajových limitů v jednotlivých oblastech. Schválený rozpočet počítá s významnými investicemi do oblasti dopravy, konkrétně jde o částku 152 milionů korun. Další významné investice budou do oblasti sociální péče, kde je alokováno 120 miliónů korun. Počítá se i s bytovou výstavbou, na kterou je vyčleněno 71 milionů korun. Investice budou taktéž do sportu respektive sportovišť, školství nebo IT technologií.

Zvýšila se daň z nemovitosti i sazby jízdného v MHD, co město vedlo k těmto krokům?

Upravili jsme koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti. Úpravou koeficientů by mělo dojít k navýšení ročních příjmů města z daně nemovitých věcí ze současných zhruba 56 na přibližně 139 milionů korun. Od roku 2008 totiž postupně klesal podíl příjmů z této daně na celkových příjmech města, a to z původních necelých pěti na současných asi 3,3 procenta. Aktuální podíl příjmů právě z této daně se přitom u mnoha srovnatelných měst, například u Olomouce, Hradce Králové, Pardubic či Liberce pohybuje mezi pěti až devíti procenty. Úprava koeficientů bude mít pozitivní dopad pro rozvoj města, ze zvýšených daňových příjmů se od roku 2024 navýší finance určené pro rozvoj místních částí o 15 milionů na celkových 40 milionů korun. O 2 miliony na celkových 7 se navýší i rozpočet projektu Tvoříme Zlín, o kterém rozhodují občané „vnitřního“ Zlína. Navíc bude pomocí Fondu pro-rodinných aktivit nově zavedena podpora komunitního života ve „vnitřním“ Zlíně. Úprava cen jízdného byla nezbytná, od posledního zvýšení v roce 2011 došlo k výraznému nárůstu cen energií a dalších nákladů souvisejících s provozováním MHD. Samozřejmě bychom nejraději žádné daně a poplatky občanům ani firmám nenavyšovali, ale bohužel město Zlín některé své příjmové položky mnoho let nezvyšovalo. Tím se poměrově k celkovým příjmům města značně snížily, a proto je nutné takové příjmy zvyšovat jednou za čas skokově, aby město bylo i do budoucna schopno provozovat jednotlivé městské instituce a hlavně investovat a co nejlépe udržovat svůj majetek od budov až po chodníky.

Město přebírá sportoviště sportovních klubů do svého majetku, nebude to další zátěž rozpočtu?

Sportovní kluby Zlín kvůli zvýšení provozních nákladů a snížení dotačních příjmů už nadále nejsou schopny dlouhodobě a efektivně spravovat sportoviště a financovat jejich rozvoj. Máme jasný zájem o rozvoj sportu na území města a zajištění sportovního vyžití jeho občanů. Proto Zastupitelstvo města Zlína schválilo, že k 1. lednu 2024 budou převedeny sportoviště Sportovních klubů Zlín do vlastnictví města. Sportoviště získá nově do správy společnost STEZA. Zavázali jsme se, že do nich v budoucích letech zainvestuje 20 milionů korun. Financování rozvoje sportovišť nebude snadný úkol, nicméně jestli chceme udržet sportování profesionálů i amatérů na určité úrovni, nezbývá nám, než tyto prostředky najít, ať už vyčleněním financí v rozpočtu či získáním dotací.

Co konkrétně přinese konec zastropování cen elektřiny městu?

Zastropování ceny byla výrazná pomoc ze strany státu a udržela výdaje města za elektrickou energii na úrovni roku 2022. Konec této státní intervence je logický, ceny dvou hlavních komodit – elektřiny a zemního plynu poklesly. Město Zlín nakoupilo na rok 2024 za nižší cenu než je úroveň zastropování. Snížení ceny elektřiny se zřejmě bohužel nijak zásadně neprojeví, protože je avizováno razantní zvýšení všech distribuční poplatků, což je druhá složka ceny. Na konečné stanovení celkových výdajů musíme počkat do té doby, než budou ze strany distributora respektive Energetického regulačního úřadu tyto položky oficiálně zveřejněny.

Jaké klíčové kroky aktuálně podnikáte v oblasti energetiky a snižování jejich nákladů?

V oblasti snižování nákladů neustále hledáme možnosti úspor. Čtvrtletně sledujeme a vyhodnocujeme náklady největších městských společností a hledáme organizační úspory. Dále jsou to také opravy jednotlivých budov města, výměny světelných zdrojů za LED technologii, kvalitnější regulace otopu budovy a také montáže fotovoltaických elektráren na střechách městských budov.

Do Vašich kompetencí spadá i zásobování teplem. Jak probíhá zajišťování dodávek tepelné energie pro domácnosti a jaký je vývoj ceny tepla v Teplo Zlín?

Teplu Zlín se opět podařilo zajistit všechny servisní úkony naplánované na období letní odstávky systému centrálního zásobování teplem. Začátek topné sezony tak proběhl bez zásadních problémů, celý systém díky kvalitnímu servisu a přípravě ze strany všech pracovníků funguje spolehlivě. Výsledné ceny tepla pro zákazníky společnosti Teplo Zlín jsou dlouhodobě příznivé, za loňskou sezonu byly navýšeny pouze o 2 procenta. To odpovídá nárůstu ceny ze strany hlavního výrobce, kterým je Teplárna Zlín. Městská společnost Teplo Zlín udržela tuto nízkou míru navýšení, která v průměru činí zhruba 400 korun na domácnost a rok, i přes skutečnost, že dodávky tepla odběratelům se oproti předchozímu roku propadly o více než desetinu. Nižší dodávky znamenají tlak na cenu, z toho důvodu se v průběhu loňského roku realizovalo řadu úsporných opatření, aby se cenové dopady na zákazníky minimalizovali. To se ukázalo jako správné a výsledkem je právě pouze dvouprocentní doúčtování. Je nutno zdůraznit, že i když to jde na první pohled proti obchodním zájmům společnosti, snahou Tepla Zlín bylo dělat osvětu formou článků s radami zákazníkům, jak spotřebu tepla snižovat. Zlínských domácností, napojených na centrální zásobování teplem, se tak prudký růst cen, jakého jsme svědky u jiných tepelných zdrojů, prakticky vyhnul. Přestože se ani dominantní výrobce a dodavatel tepla pro Teplo Zlín, tedy společnost Teplárna Zlín s.r.o., nevyhnul růstu prakticky všech výrobních nákladů a poklesu objemu dodaného tepla, cena jím dodávané tepelné energie vzrostla oproti předběžným cenám na rok 2022 také o zmíněná pouhá 2 procenta.

Další aktuality

Ochrana osobních údajů