ODS Zlín Logo

Aktuality

Rada města Zlína schválila programové prohlášení pro volební období 2022–2026

30. 1. 2023

Ke schválení finální verze programového prohlášení došlo v pondělí 23. ledna.

Hlavním úkolem, na kterém se všichni členové shodli, je nachystat realizaci velkých projektů, na které Zlín dlouhou dobu čekal. Řeč je zejména o rekonstrukci Velkého kina, náměstí Míru, postupné rekonstrukci zámku a dalších. Celkovou snahou bude to, aby byl Zlín na konci volebního období bezpečným městem, které je atraktivní pro život všech generací, aby zde bylo více obyvatel a lidí, kteří jsou produktivní.

Vybrané body programového prohlášení Rady města Zlína:

Financování a ekonomika

Cílem je především optimalizace výdajů, zavedení úsporných opatření, přehlednost, transparentnost a hospodárnost rozpočtu. Závazkem bude rovněž hledání SMART řešení a dalšího využití obnovitelných zdrojů.

Investice by měly být v co největší míře financovány z dotačních titulů. Příjmy města musí plně reflektovat ekonomickou situaci a vytvořit podmínky pro trvalý rozvoj města.

Strategický a územní rozvoj

Bude kladen důraz na revitalizaci veřejných prostranství. Dále půjde o nastavení podmínek pro efektivní spolupráci mezi městem, občany, investory, podnikatelskou sférou, zájmovými sdruženími, Univerzitou Tomáše Bati a Zlínským krajem.

Doprava a infrastruktura

Město bude usilovat o realizaci důležitých dopravních staveb a optimalizaci režimu parkování automobilů ve městě (s důrazem na krátkodobá stání, což povede k podpoře alternativních způsobů dopravy jako MHD nebo cyklodoprava). V MHD bude zaveden nový odbavovací systém.

Školství a sport

Ve školství bude kladen velký důraz na využívání moderních a interaktivních pomůcek a informačních technologií ve všech předmětech. V rámci provozní doby mateřských škol se chce město více přizpůsobit požadavkům rodičů.

Co do sportu bude usilováno o to, aby měla vybraná sportoviště parametry pro provozování vrcholového sportu a splňovala podmínky pro účast ve vrcholných soutěžích.

Bytová problematika

Záměrem Rady města Zlína je především investice do rekonstrukcí, údržby a rozvoje současného bytového fondu, a to s důrazem na dostatečnou kapacitu sociálních a startovacích bytů a chráněného bydlení.

Místní části a vnitřní Zlín

Dojde k navýšení investičních prostředků, které budou spravedlivě rozdělovány na celém území města, a to jak v místních částech, tak i ve vnitřním Zlíně.

Plné znění programového prohlášení na webových stránkách města Zlína.

Další aktuality

Ochrana osobních údajů